Gutlyanskii, V.Ya., and V.I. Ryazanov: On boundary correspondence under quasiconformal mappings, pp. 167-178.

Click here to view PDF file.