Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö

Oikeustieteellistä tutkimusta rahoittava Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö siirtyi loppuvuodesta 2006 Suomalaisen Tiedeakatemian hallintaan. Säätiö on alun perin perustettu vuonna 1994, mutta sen juuret ovat vuodessa 1984, jolloin perustettiin Otto Brusiinin stipendirahasto. Säätiön hallituksena toimii Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.

Säätiön tarkoitus on ylläpitää ja kehittää oikeusfilosofista, oikeussosiologista ja oikeushistoriallista tutkimusta ja harrastusta Suomessa. Se toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti oikeusfilosofian, oikeussosiologian ja aatehistorian alalla harjoitettua tutkimustyötä ja sen tunnetuksi tekemistä.


Vuosikertomus

Brusiinin Säätiön vuosikertomus julkaistaan osana Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirjaa. Vuosikertomuksen sähköiset versiot löytyvät myös Vuosikirjan verkkoversiosta.


Apurahat

Brusiinin Säätiön apurahahaku järjestetään joka toinen vuosi huhti/toukokuussa. Apurahat jaetaan lokakuussa.

Lisätietoa:
Brusiinin Säätiön apurahatiedote
Apurahansaajien nimet


Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön säännöt

Vahvistettu PRH:ssa 12.6.2018

1 §

Säätiön nimi on Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö sr, englanniksi Hilkka and Otto Brusiin Foundation sr, saksaksi Hilkka und Otto Brusiin Stiftung sr, ruotsiksi Hilkka och Otto Brusiin Stiftelse sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää oikeusfilosofista, oikeussosiologista ja aatehistoriallista tutkimusta ja harrastusta Suomessa.

3 §

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti oikeusfilosofian, oikeussosiologian ja aatehistorian alalla harjoitettua tutkimustyötä ja sen tunnetuksi tekemistä.

Taloudellista tukea voidaan myöntää perustutkimuksen tekemiseen, tieteelliseen kokoukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja kansanvälisten yhteyksien ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Sen lisäksi tukea voidaan myöntää Otto Brusiin -luentojen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Suomalainen Tiedeakatemia ry:lle.

4 §

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 §

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Suomalainen Tiedeakatemia ry:n esimies ja varapuheenjohtajana varaesimies. Suomalainen Tiedeakatemia ry:n hallitus nimeää säätiön hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista vähintään yhden jäsenen tulee edustaa säätiön toimialaa.

Suomalainen Tiedeakatemia ry:n hallitus voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee sääntöjä muutettaessa kuluvaa toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle.

6 §

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu lähetetään hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

7 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Säätiön hallitus voi päättää nimenkirjoitusoikeuden antamisesta muullekin henkilölle yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

8 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus huhtikuun loppuun mennessä.

Säätiön tilinpäätös, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat sekä toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee toimittaa tarkastus ja antaa kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä. Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on viipymättä kokoonnuttava päättämään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto antaa aihetta.

9 §

Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, tullakseen voimaan, tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli päätös koskee säätiön tarkoituksen muuttamista, siitä on jälkimmäisessä kokouksessa päätettävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kaikista hallituksen jäsenistä.

Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin päätös, joka koskee säätiön tarkoituksen muuttamista.

Säätiön purkautuessa tai lakatessa sen varat on luovutettava käytettäväksi säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 3. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija
Klaus Elfving
050 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Suvi Salmi (opintovapaalla 1.10.2021 alkaen)
050 5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Emilia Lähde (alkaen 6.9.2021)
050 5128 830
emilia.lahde (at) acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi